Historie

Lesy a pole šilheřovického velkostatku, včetně zámeckého parku, byly v minulosti na ploše 4000 hektarů souvislou a neohrazenou oborou s vysokými stavy zvěře srnčí, zaječí, divokých králíků, koroptví a bažantů. Zemědělské a lesní hospodaření bylo podřízeno myslivosti.

Postupně byl zaveden, vylepšován a propracováván honební systém společných lovů srstnaté a pernaté drobné zvěře.

Zachovaný projekt bažantnice ,, Ossičina „ ve Štípkách z roku 1851 vypracovaný lesmistrem Exnerem na přání vlastníka velkostatku Schalomona Meyera Rothschilda, podává svědectví o velkorysých záměrech zřizovatele při zavádění chovů bažantů ve zdejší honitbě. Byly vypracovány  a zavedeny komplexní systémy společných lovů pro jednotlivé části bažantnice.

Chovu bažantů byla podřizována jak dřevinná skladba, tak prostorová úprava lesních porostů se snahou vytvořit v hlavních centrech bažantnice pestrou porostní mozaiku střídáním druhů pařeziny se skupinkami smrku a listnáčů. Cílem těchto pěstebních opatření bylo zvýšit úživnost biotopu a možnosti krytu pro bažanty, zpestřit podmínky lovu a zvýšit náročnost střelby.
Rodina Rothschildů obhospodařovala šilheřovické lesy do roku 1938.V období druhé světové války byl celý region přičleněn k Velkoněmecké říši a šilheřovický statek byl dán pod nucenou správu. Po válce připadly lesy na základě pozemkové reformy pod správu Československých státních lesů.
Od minulého století je bažantnice v Šilheřovicích tradičně místem setkání lovců ze všech kontinentů. Zdejší hony se proslavily dokonalou organizací a vysokou společenskou úrovní.

Kontakt

Šilheřovická bažantnice a.s.
Na Valše 237/21, Přívoz,
702 00 Ostrava
IČ: 294 51 698

email: czerova@pheasantry.cz
tel: +420 596 172 262